Marcin Choiński

Director of the AKEDA Foundation 

For years associated with the non-governmental sector. The main areas of interest are Fundraising and Marketing. He is passionate about all paths that lead to obtaining funds for the implementation of projects established by the organization.

He gained his experience in working for NGOs at Caritas, where he conducted activities related to building the image of the organization and was responsible for proper relations with business partners. During the World Youth Day, he was responsible, inter alia, for organizing an international conference, during which Caritas employees and volunteers from all over the world had a chance to meet in one place.

However, his passion is activities in the field of humanitarian and development aid. He gained competences in this area while working as a fundraiser in the Polish Medical Mission. During two years of intensive activities, he obtained funds for the implementation of projects, including in: Syria, Jordan, Tanzania, Senegal and Malawi.

From September 2020, he works at the AKEDA foundation as the Director. Responsible for the overall functioning of the organization, including its flagship project, African Music School, under which the foundation works to build the first music school in the Central African Republic.

So far, he has cooperated with many non-governmental organizations, e.g. Caritas Internationalis, Doctors Without Borders UK, Terre Des Hommes Italy, JHAS – Jordan Health Aid Society, Soldiers Family Welfare Society (Jordan), Humanitarian Message (an organization founded by Syrian doctors), Humanitas Afrika (Czech Republic), U-Cycle (Ukraine).

In addition to the non-governmental sector, he has experience from, inter alia, from work for TVP 3 Kraków as a journalist and marketing specialist. He also worked in the Marketing departments of companies related to the Renewable Energy Sources sector.

A graduate of the Jagiellonian University at the Faculty of Polish Studies. He also completed postgraduate studies in Public Relations at the Wyższa Szkoła European im. Fr. Józef Tischner and a coaching course in the field of soft skills. He is fluent in English.

Born long ago, in the 20th century.

Od lat związany z sektorem pozarządowym. Główny obszar zainteresowań to Fundraising oraz Marketing. Pasjonują go wszystkie ścieżki, które prowadzą do zdobycia funduszy na realizację założonych przez organizację projektów.

Swoje doświadczenie w pracy dla NGO zdobywał w Caritas, gdzie prowadził działania związane z budową wizerunku organizacji oraz odpowiadał za poprawne relacje z partnerami biznesowymi. W czasie Światowych Dni Młodzieży był odpowiedzialny m.in. za organizację międzynarodowej konferencji, w czasie której mieli szansę spotkać się w jednym miejscu pracownicy i wolontariusze Caritas z całego świata.

Jego pasją są jednak działania prowadzone w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Kompetencje w tym zakresie zdobywał pracując jako Fundraiser w Polskiej Misji Medycznej. W ciągu dwóch lat intensywnych działań zdobywał fundusze na realizację projektów m.in. w: Syrii, Jordanii, Tanzanii, Senegalu czy Malawi.

Od września 2020 roku pracuje w fundacji AKEDA jako Dyrektor. Odpowiada za całościowe funkcjonowanie organizacji, w tym za jej flagowy projekt African Music School, w ramach którego fundacja prowadzi prace związane z budową pierwszej szkoły muzycznej w Republice Środkowoafrykańskiej.

Dotychczas współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, np.: Caritas Internationalis, Doctors Without Borders UK, Terre Des Hommes Italy, JHAS – Jordan Health Aid Society, Soldiers Family Welfare Society (Jordania), Humanitarian Message (organizacja założona przez lekarzy syryjskich), Humanitas Afrika (Czechy), U-Cycle (Ukraina).

Poza sektorem pozarządowym ma doświadczenie pochodzące m.in. z pracy dla TVP 3 Kraków jako dziennikarz oraz specjalista ds. Marketingu. Pracował również w działach Marketingu firm związanych z sektorem Odnawialnych Źródeł Energii.

Z wykształcenia absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Polonistyki. Ukończył również studia podyplomowe z Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz kurs trenerski z zakresu umiejętności miękkich. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Urodzony dawno, w XX w.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.