REGULAMIN SKLEPU
FUNDACJI AKEDA

Regulamin Serwisu internetowego Fundacji „AKEDA” 

§1 Podstawowe definicje 

§2 Postanowienia ogólne 

§3 Warunki świadczenia usług 

§4 Umowa świadczenia usług 

§5 Postępowanie reklamacyjne 

§6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe 

§7 Rękojmia 

§8 Odpowiedzialność 

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

§11 Metody Płatności 

§12 Postanowienia końcowe 

Wstęp 

Regulamin Serwisu. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób  korzystania z wyżej wymienionego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i  Serwisu wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:  

a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;  b) w § 4 – został opisany proces rejestracji; 

c) w § od 5 do 7 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i  prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług; 

d) w § od 8 do 12 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe. 

§1 Podstawowe definicje 

1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny, będący jednocześnie  Usługodawcą. 

2. Właściciel – AKEDA, NIP: 6783185064 – Prezes fundacji: Piotr Gajda 

3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez  to następujące dane: 

a) siedzibę: ul. ROZRYWKA 24/28, KRAKÓW 31-419 

b) adres mailowy: zamówienia@akeda.org 

4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną  zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy  powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do  czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć  umowę z Serwisem internetowym.  

5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na  odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie,  zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania  się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.

8. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami). 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz  Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie. 

2. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych  osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE  2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Usługobiorca wyraża zgodę  na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych  osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu.  Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez  Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego. 

3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez  oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego  konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy, a dane te podlegają ochronie  zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L.  Nr 119)

5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające  ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.  Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą,  zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. 

6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis  internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego; b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez  Serwis internetowy; 

c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w  sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz  miejsca zamieszkania; 

d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych  w takim zbiorze; 

e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator  danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji  niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 

g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego  zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub  zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego  zostały zebrane. 

7. Użytkownikowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych  danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator  danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,  czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od  razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich  uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.  8. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych 

w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L.  Nr 119).. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem  wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń. 

9. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 

10. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do  przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań  Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami  współżycia społecznego. 

11. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści,  materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w  określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania  przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie  dostępu do określonych danych i informacji. 

12. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu,  który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia  od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie  przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. 

13. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca  zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi  jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym brzmieniu:  ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do  osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,  gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej.” 

14. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art.  558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

15. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu  o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie  o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.  

16. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie: ∙ niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych; 

∙ rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; 

∙ roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem  reklamacji konsumenta; 

∙ prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa  w terminie 14 dni; 

17. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących  niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie  posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

18. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul  abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do 

jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul  abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul  abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 

19. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r.  Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie  stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy  zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

20. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli  korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z  pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK. 

21. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli  korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z  pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK. 

§3 Warunki świadczenia usług 

1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej. 2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej. 

3. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis  internetowy zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy  funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.  

4. Klient finalizując transakcję w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez serwis moich danych osobowych zawartych w formularzu  zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do  zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia  zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od  zawarcia umowy. 

5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje  rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę  nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. 

6. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego : a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład: 

∙ Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i  Cookies lub 

∙ Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,  JavaScript i cookies lub 

∙ Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,  JavaScript i cookies lub 

∙ Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i  cookies lub 

∙ Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies; c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail. 

7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie  przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał  umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Umowa świadczenia usług 

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy Klient dokonuje wyboru zgodnie z  wyświetloną ofertą Serwisu internetowego określając ilość Towaru/Usługi jaką zamierza  nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz  odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru/Usługi, Klient wypełnia  internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji  zamówienia przez Serwis takie jak na przykład ilości, miejsce oraz formy płatności, w oparciu  o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w  niniejszym Regulaminie.  

2. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Serwis przesyła Klientowi drogą elektroniczną na  podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu  zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości  przez Klienta i opłaceniu przez niego całego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy. 4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej  ustalone warunki umowy, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru/Usługi,  jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów/Usług o indywidualnych  właściwościach określonych przez Klienta Serwisu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty  (określoną w polskich złotych) wraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). 5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku  źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie  określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia  różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym  zakupie.  

§5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez  Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego. 

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca. 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie  pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna  zawierać słowo: “reklamacja”) i powinny zawierać:  

∙ przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych  okoliczności, 

∙ oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). 

4. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę  reklamacji. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania.  Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej. 

§6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe 

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.  

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej  sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.  

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu  objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub  osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. 

4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a  Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie  nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego zarządu.  

5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na  internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Serwisu według wyboru Klienta.  Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym  do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego  korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres  Serwisu. 

6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o  odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

7. Serwis niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy  i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu  Towaru/Usługi oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.  

8. Serwis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy  użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

9. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.  10. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez  podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,  art. 34 Prawa konsumenckiego. 

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów  określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy;  

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb;  

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia;  

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu; 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7 Rękojmia 

6. Serwis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch  lat od dnia wydania Towaru/Usługi Konsumentowi. Serwis odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar/Usługa konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada  wady fizyczne, prawne. Serwis odpowiada za niezgodność Towaru/Usługi konsumpcyjnego  z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego  Towaru/Usługi Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru/Usługi termin ten biegnie  na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W  szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie  oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym  przedstawiając próbkę lub wzór; 

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu  umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

7. Zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy  Serwisu lub w formie pisemnej na adres pocztowy Serwisu (patrz §1 pkt 3.: „Adres Serwisu”).  Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi,  zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do  niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie  stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji. 

8. Serwis odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie  do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w  zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Serwis i uznaniem go  za uzasadnione. 

9. Serwis pokrywa koszty usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru/Usługi na nowy.  

§8 Odpowiedzialność 

1. Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane  przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw  autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Serwis będzie kierował je  niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca 

przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwis internetowy. 2. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź  zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o  przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione  Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia  odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  

3. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je  rozpowszechniania. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie  utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne.  Usługobiorca oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści  autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych; b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku,  informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z  prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

4. Usługobiorca nie jest uprawniony do: 

a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez  wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą; b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem  działalności Serwisu internetowego. 

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności: 

a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 

b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane; c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności  przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza  określanych jako tajne lub ściśle tajne; 

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,  wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy; 

e) naruszać słuszne interesy Serwisu; 

f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji  handlowej (spam); 

g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje – na przykład erotyka, przepisy obowiązującego  prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 

h) propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne. 

6. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy  Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści  zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić  naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis  internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści. 

7. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów  i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek  szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów  technicznych. 

8. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają  z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu. 

9. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych  przez Usługobiorcę. 

10.W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić  świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez  wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo  do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.  

11. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani  domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz  jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty. 

12. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania  Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów  zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez  Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez  Odwiedzających umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi  rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami. 

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

∙ zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców; 

∙ cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług  i jego funkcjonalności; 

∙ okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją,  konserwacją i naprawą; 

∙ usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego  zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na  stronach Serwisu; 

∙ zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu. 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a  także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych,  do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów:  

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: 

3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony  internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl. 

6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów  Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego  Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 

7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania  sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów  Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE  (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution)  dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska  platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców,  umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych,  wynikających z zawartej internetowej umowy usług:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj  Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i  Usługobiorców nie będących konsumentami. 

2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami  usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem  natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi  stosowne oświadczenie. 

3. Serwis internetowy informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego  konsumentem zostaje wyłączona. 

4. Odpowiedzialność Serwisu internetowego jest ograniczona w ramach pojedynczego  roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Serwis  internetowy ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie  zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

5. Wszelkie spory między Serwisem internetowym a Usługobiorcą niebędącym konsumentem  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu internetowego. 

§11 Metody płatności 

1. Zapłaty, przelew na numer konta bankowego. 

2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub  przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności  internetowych T-Pay 

3. Serwis dokumentuje sprzedaż Towaru/Usługi zgodnie z żądaniem Klienta bądź to paragonem  lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany  Klientowi wraz z zamawianym Towarem. Na wszystkie zamówione Towary/Usługi w  Serwisie internetowym Serwis ma możliwość wystawienia faktury VAT. 

§12 Postanowienia końcowe 

1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach  obowiązującego prawa.  

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze  obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym  Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez  konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.  

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę,  teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są  wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: ∙ podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia; ∙ osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich  treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być  udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego  będzie wymagał.  

∙ Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

∙ dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do  zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2  lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe) ∙ osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy  uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r.;” 

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego serwisu nie został stwierdzony  przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą  odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych. 

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie  profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody. 

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

8. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone  w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o  zmianach). 

9. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych  przyczyn to jest:  

a) zmiany przepisów prawa;  

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,  c) zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.  10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich  zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu  internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej  na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy  mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem  natychmiastowym.  

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego  jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego. 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

13. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym  czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać  go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii  Prawnej LEGATO.  

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2021 r. 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu 

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest  Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu serwisowi niewyłącznego i niezbywalnego  prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową  w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie  oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO  jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Osoby  zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na  stronie http://www.kancelaria-legato.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat („Adresat odstąpienia od umowy”): 

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od: 

☐ *umowy sprzedaży następujących zakupionych przeze mnie Towarów (w miarę możliwości  prosimy podać dodatkowo numer zamówienia):  

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:  

…………………………………………………………………………….………………………….. ……………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….…………………….. Imię i nazwisko Konsumenta: 

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Adres Konsumenta: 

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Numer rachunku bankowego (jeśli Klient wybrał ten sposób zwrotu) Konsumenta do zwrotu  

płatności za Towar/Usługę: 

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Podpis Konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej: 

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Data wypełnienia formularza: ………………………………  

* Właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza zgłoszenia reklamacji. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI 

1. Dane Klienta: 

Imię i nazwisko Klienta: 

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………..…….…… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… E-mail oraz telefon: 

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 

2. Informacje o przedmiocie podlegającym reklamacji – opis wady 

Towar/Usługa (kod Towaru/ nr seryjny, nazwa):  

………………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Data zakupu Towaru/Usługi: 

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Opis wady w tym moment wystąpienia wady, ewentualnie opis okoliczności, w których wada  występuje, ujawnia się: 

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 

3. W związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego żądam: ☐ nieodpłatnej naprawy zakupionego przeze mnie Towaru 

☐ wymiany wadliwego Towaru na nowy Towar 

☐ odstąpienia od umowy i zwrot zapłaconej ceny* 

☐ obniżenia ceny Towaru* 

*Pouczenie: Art. 560 Kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną  od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona  lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany  rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

Data wypełnienia formularza: ………………………………  

* Właściwe zaznaczyć 

……………………………………………. 

(podpis Klienta)